Whitney Houston

Whitney Houston TheLavaLizard

Whitney Houston talks to ‘Extra’ on the set of ‘Sparkle’.